Chicco stellematte
Chicco stellematte
299,-  149,-
Facebook

Angrerett / Retur

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard

salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over

Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres

hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,

markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven,

og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige

rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som

noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,

men oppstiller partenes viktigste rettigheter og

plikter for handelen.

 

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av

Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse

salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder

www.LINKtilVEILEDER.no.

 

 

Innholdsfortegnelse:

 

1] Avtalen

2] Partene

3] Pris

4] Avtaleinngåelse

5] Betaling

6] Levering

7] Risikoen for varen

8] Angrerett

9] Forsinkelse og manglende levering

- kjøperens rettigheter og frist for å

melde krav

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter

og reklamasjonsfrist

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens

mislighold

12] Garanti

13] Personopplysninger

14] Konfliktløsning

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

 

av varer over Internett

 

Versjon 2.0 revidert oktober 2015

 

1] Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

gitt i bestillingsløsningen og eventuelt

særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid

mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt

mellom partene foran, så fremt det ikke strider

mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser

som regulerer kjøp av varer mellom

næringsdrivende og forbrukere.

 

2] Partene

 

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [telefonnummer],

[organisasjonsnummer], og betegnes

i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,

og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3] Pris

 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den

totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer

alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere

kostnader som selger før kjøpet ikke har informert

om, skal kjøper ikke bære.

 

4] Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen

har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet

skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren

i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens

bestilling, og den annen part innså eller burde ha

innsett at det forelå en slik feil.

 

 

2

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

 

5] Betaling

 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt

den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort

ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen

på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme

dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen

utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen

fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager

fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende

faktura.

 

6] Levering

 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant,

har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,

skal selgeren levere varen til kjøper uten

unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen

fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen

med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7] Risikoen for varen

 

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller

hans representant, har fått varene levert i tråd

med punkt 6.

 

8] Angrerett

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan

kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten

innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.

I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom

fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag

forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er

sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden

for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen

bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,

e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen

løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen

regelmessig levering av identiske varer, løper

fristen fra dagen etter første forsendelse er

mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil

angrefristen løpe fra dagen etter siste

leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet

av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før

avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger

angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende

gjelder ved manglende opplysning om vilkår,

tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.

Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene

i løpet av disse 12 månedene, utløper

angrefristen likevel 14 dager etter den dagen

kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake

til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager

fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper

dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,

med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt

å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens

bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig

måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon,

uten at angreretten faller bort. Dersom

prøving eller test av varen går utover hva som er

forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig

for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen

til kjøperen uten unødig opphold, og senest

14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens

beslutning om å benytte angreretten. Selger har

rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt

varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem

dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

3

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

 

 

9] Forsinkelse og manglende

 

levering - kjøperens rettigheter

 

og frist for å melde krav

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer

den for sent i henhold til avtalen mellom partene,

og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens

side, kan kjøperen i henhold til reglene i

forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene

holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse,

heve avtalen og/eller kreve erstatning fra

selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen

av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse

fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse

dersom det foreligger en hindring som selgeren

ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil

medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger

at det står i vesentlig misforhold til kjøperens

interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene

falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve

oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om

han eller hun venter urimelig lenge med å fremme

kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet,

skal kjøperen oppfordre selger til å

levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.

Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,

kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis

selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder

dersom levering til avtalt tid var avgjørende for

inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har

underrettet selger om at leveringstidspunktet er

avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren

har satt eller etter leveringstidspunktet som var

avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om

heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at

kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge

av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom

selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring

utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet

kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått,

eller overvunnet følgene av.

 

10] Mangel ved varen

 

- kjøperens rettigheter og

 

reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper

innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller

burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at

han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper

har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen

2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt

oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter

at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler

av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er

reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes

kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan

kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven

kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen

tilbake, velge mellom retting og omlevering,

kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve

erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet

eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel

motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen

av kravet er umulig eller volder selgeren

urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal

foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet

ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk

for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom

varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer

at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris

svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull

og kontraktsmessig stand. Dersom særlige

grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes

lik mangelens betydning for kjøperen.

 

4

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan

kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er

uvesentlig.

 

11] Selgerens rettigheter ved

 

kjøperens mislighold

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de

øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette

ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens

side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven

kapittel 9 etter omstendighetene holde

varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve

avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne

kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr

og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen

betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper

selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge

med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig

betalingsmislighold eller annet vesentlig

mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel

ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.

Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse

og kjøperen ikke betaler innen denne fristen,

kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold

til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen

etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende

betaling kan kravet, etter forutgående

varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt

ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,

kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret

skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg

for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan

ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12] Garanti

 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir

kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede

har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer

dermed ingen begrensninger i kjøperens rett

til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler

etter punkt 9 og 10.

 

13] Personopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger

er selger. Med mindre kjøperen samtykker

til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven,

kun innhente og lagre de personopplysninger

som er nødvendig for at selgeren skal

kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert

til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få

gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte

tilfelle.

 

14] Konfliktløsning

 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9

og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister

i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan

kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon

23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

 

 

Angrerettskjema finner du her:  http://www.signform.no./dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096

 

Ønsker du av noen grunn ikke å bruke angrerettskjema, ta kontakt på salg@toffeliten.no